james smashing cougar pallete busty black mamas ballbusting punching bag xhamster Adult porn

Hot Emo Girl Amy Gets Fucked morocha correntina dino porn Angelina Jolie Free sex tube

youjizz Free xxx watch nuds egypt short clip gloves blowjob belly dance in the bar club buff azz red knocks up sistah

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ths: Nguyễn Xuân Lưu        

Kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua mười hai kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận những thắng lợi, thành tựu và những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngày 6/1 đến ngày 7/2/1930 tại Cửu Long - Hương Cảng - Trung Quốc. Hội nghị này mang tầm vóc lịch sử của Đại hội thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã đề ra Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng, vạch ra đường lối giải phóng dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội của cách mạng Việt Nam. Đặt tên Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội nghị Trung ương tháng 10/1930 đã bầu đồng chí Trần Phú làm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, quyết định đổi đảng tên từ Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương.

1. Đại hội đại biểu lần thứ I của Đảng

Diễn ra tại phố Quan Công – Ma Cao – Trung Quốc từ ngày 28 đến 31/3/1935, Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng đã họp nhằm xác định đường lối cho thời kỳ đấu tranh mới khi Đảng đã phục hồi sau các cuộc “khủng bố trắng” của thực dân Pháp.

Lê Hồng Phong được bầu làm Tổng bí thư. Ban chấp hành trung ương nhất trí cử đồng chí Nguyễn Ái Quốc là đại biểu của Đảng bên cạnh Quốc tế Cộng sản.

Tháng 7/1936, đồng chí Hà Huy Tập được cử làm Tổng bí thư. Tới tháng 3/1938, đồng chí Nguyễn Văn Cừ được cử làm Tổng bí thư. Tháng 5/1941, đồng chí Trường Chinh được bầu làm Tổng bí thư.

Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng là sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu thắng lợi căn bản của cuộc đấu tranh giữ gìn và khôi phục hệ thống tổ chức của Đảng từ trung ương đến cơ sở, từ trong nước đến nước ngoài.

2. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng

Diễn ra tại Chiêm Hóa – Tuyên Quang từ ngày 11 đến 19/2/1951, đồng chí Hồ Chí Minh được bầu là Chủ tịch Đảng (kiêm Tổng bí thư từ tháng 10/1956). Đồng chí Trường Chinh là Tổng bí thư (đến tháng 10/1956).

Đổi tên Đảng, từ Đảng Cộng sản Đông Dương thành Đảng Lao động Việt Nam.

3. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng 

Diễn ra tại Hà Nội từ ngày 5 đến 10/9/1960. Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hoà bình thống nhất nước nhà.

Đồng chí Hồ Chí Minh được bầu lại làm Chủ tịch Đảng và đồng chí Lê Duẩn được bầu lại làm Bí thư thứ nhất Ban chấp hành trung ương Đảng.

Tiếp tục khẳng định và hoàn thiện đường lối tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng:

Miền Bắc: tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, là hậu phương lớn của cả nước, có vai trò quyết định nhất đối với cách mạng cả nước

Miền Nam: cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Là tiền tuyến lớn, Có vai trò quyết định nhất đối với sự nghiệp chống Mỹ thống nhất nước nhà.

Kết quả hình ảnh cho HÌNH ĐẠI HỘI II CỦA ĐẢNG

4. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng

Diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày 14 đến 20/12/1976: là Đại hội tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

-        Đổi tên Đảng ta từ Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

-        Đổi tên nhà nước: từ nước VNDCCH sang nước CHXHCNVN.

-        Đổi tên Sài Gòn thành TP. HCM.

-        Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Tổng bí thư.

5. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng

Diễn ra tại Hà Nội từ ngày 27 đến 31/3/1982. Đồng chí Lê Duẩn được bầu lại làm Tổng bí thư.

Ngày 14/7/1986, Ban chấp hành trung ương họp phiên đặc biệt. Đồng chí Trường Chinh được bầu giữ chức Tổng bí thư thay đồng chí Lê Duẩn từ trần ngày 10/7/1986.

Đại hội lần đầu tiên đưa nông nghiệp lên mặt trận hàng đầu.

6. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng

Diễn ra tại Hà Nội từ ngày 15 đến 18/12/1986. Đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng bí thư. Các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ được giao trách nhiệm là Cố vấn Ban chấp hành trung ương Đảng.

Đại hội đã hoạch định đường lối đổi mới toàn diện, sâu sắc và triệt để, mở ra thời kỳ mới của sự nghiệp cách mạng nước ta trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội đề xướng và lãnh đạo thành công sự nghiệp Đổi mới.

Đổi mới toàn diện đất nước: lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, trước hết là đổi mới tư duy kinh tế, đổi mới chính trị làm then chốt.

Xác định 3 chương trình kinh tế lớn, Lương thực thực phẩm – hàng tiêu dùng – hàng xuất khẩu.

Hình ảnh có liên quan

7. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng

Diễn ra tại Hà Nội từ ngày 24 đến 27/6/1991 với chủ đề Đại hội: “Đại hội trí tuệ - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - Đoàn kết”.

Đồng chí Đỗ Mười được bầu làm Tổng bí thư. Các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công là cố vấn Ban chấp hành trung ương Đảng.

Trước sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa Đảng ta đã có quyết định lịch sử là đưa ra “Cương lĩnh xây dựng xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”.

8. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng

Diễn ra tại Hà Nội từ ngày 28/6 đến 1/7/1996. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng “có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu cột mốc phát triển mới trong tiến trình phát triển của cách mạng nước ta”. Đại hội VIII của Đảng là Đại hội tiếp tục đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Đỗ Mười được bầu làm Tổng bí thư. Các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công làm Cố vấn Ban chấp hành trung ương Đảng.

Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) đã bầu đồng chí Lê Khả Phiêu giữ chức vụ Tổng bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

9. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng

Diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19 đến 22/4/2001.

Với chủ đề: Tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu làm Tổng bí thư.

Đại hội IX của Đảng có ý nghĩa trọng đại mở đường cho đất nước ta nắm lấy cơ hội, vượt qua thách thức tiến vào thế kỷ mới, thiên niên kỷ mới, thực hiện mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

10. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng

- Đại hội của trí tuệ, đổi mới, đoàn kết và phát triển bền vững - họp từ ngày 18/4/2006 đến ngày 25/4/2006 tại Thủ đô Hà Nội.

Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu lại làm Tổng bí thư.

11. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng

Diễn ra từ ngày 10 đến ngày 19/1/2011 tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng bí thư.

Đưa ra “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”. Đây là bản Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011, kế thừa trực tiếp từ Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, năm 1991 được thông qua tại Đại hội VII và đã có 20 năm thực hiện từ đó đến nay.

12. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng

Diễn ra từ ngày 20 đến ngày 28/1/2016 tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu làm Tổng bí thư.

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng  hiện đại”.

Đại hội đã đánh giá thành tựu 30 năm đổi mới đất nước (1986 – 2016), nêu lên 8 thành tựu đạt được và 8 hạn chế cần khắc phục trong những năm tới.

Đại hội thống nhất đánh giá: “Nhìn tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đồng thời cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững”.

Đánh giá như vậy là khách quan, toàn diện, khẳng định những thành tựu to lớn, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém để có phương hướng khắc phục, tiếp tục đưa sự nghiệp đổi mới tiến lên.

 Hình ảnh có liên quan