james smashing cougar pallete busty black mamas ballbusting punching bag xhamster Adult porn

Hot Emo Girl Amy Gets Fucked morocha correntina dino porn Angelina Jolie Free sex tube

youjizz Free xxx watch nuds egypt short clip gloves blowjob belly dance in the bar club buff azz red knocks up sistah

DANH MỤC HỌC PHẦN BỊ HỦY (HOẶC THAY ĐỔI SỐ TÍN CHỈ) VÀ HỌC PHẦN ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ HỌC THAY THẾ

DANH MỤC HỌC PHẦN BỊ HỦY (HOẶC THAY ĐỔI SỐ TÍN CHỈ)

VÀ HỌC PHẦN ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ HỌC THAY THẾ

 

* Sau khi học thay thế, SV liên hệ Phòng Quản lý đào tạo để chuyển điểm về học phần đã hủy để xét tốt nghiệp

STT

HỌC PHẦN BỊ HỦY (KHÔNG CÒN MỞ LỚP)

HỌC PHẦN HỌC THAY THẾ

 

MÃ HP

TÊN HỌC PHẦN

SỐ
TÍN CHỈ

MÃ HP

TÊN HỌC PHẦN

SỐ
TÍN CHỈ

 

CÁC HỌC PHẦN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

1

Chưa hoàn thành cả 2 học phần:

SV học thay thế 2 học phần:

223004

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

223006

Chính trị 1

3

223001

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

223007

Chính trị 2

3

2

Chưa hoàn thành cả 2 học phần:

SV học thay thế 2 học phần:

223004

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

223007

Chính trị 2

3

223003

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin

5

223008

Giáo dục chính trị

5

3

Chưa hoàn thành cả 2 học phần:

SV học thay thế 2 học phần:

223001

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

223007

Chính trị 2

3

223003

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin

5

223008

Giáo dục chính trị

5

4

223003

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin

5

223006

Chính trị 1

3

223007

Chính trị 2

3

5

223004

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

223007

Chính trị 2

3

6

223001

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

223007

Chính trị 2

3