Đội ngũ nhân sự

Khoa gồm có 11 giảng viên và 1 giáo vụ. 

1 Th.s: Lê Văn Chuyền
Th.s: Lê Văn Chuyền

Chức vụ: Trưởng khoa

Số điện thoại: 0918883218

Email: levanchuyen@hitu.edu.vn

2 Tiến sĩ: Phạm Thị Đoạt
Tiến sĩ: Phạm Thị Đoạt

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Số điện thoại: 0909112558

Email: phamdoat07@gmail.com

3 Th.s: Nguyễn Trần Thực
Th.s: Nguyễn Trần Thực

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại: 0913875797

Email: thuctoancau@gmail.com

4 Th.s: Nguyễn Thị Hồng Diễm
Th.s: Nguyễn Thị Hồng Diễm

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại: 0987643930

Email: hongdiemnguyentriet@yahoo.com.vn

5 Th.s: Lưu Thị Xuân
Th.s: Lưu Thị Xuân

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại: 0909646049

Email: minhxuanhitc@gmail.com

6 Th.s, NCS: Nguyễn Thị Mai Hương
Th.s, NCS: Nguyễn Thị Mai Hương

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại: 0913032728

Email: nguyenthimaihuong@hitu.edu.vn

7 Th.s: Trần Thị Lan
Th.s: Trần Thị Lan

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại: 0985795698

Email: tranthilan@hitu.edu.vn

8 Th.s: Trịnh Thị Thanh
Th.s: Trịnh Thị Thanh

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại: 0986482256

Email: trinhthithanh@hitu.edu.vn

9 Th.s: Nguyễn Xuân Lưu
Th.s: Nguyễn Xuân Lưu

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại: 0966496659

Email: langquynhcntp@gmail.com

10 Th.s: Trần Thị Thảo Hiền
Th.s: Trần Thị Thảo Hiền

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại:0973853224

Email: thaohientran80@gmail.com

11 Th.s: Trần Thị Huyền
Th.s: Trần Thị Huyền

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại: 0988883073

Email: tranhuyen28@gmail.com

12 Cử nhân: Phạm Thị Hương
Cử nhân: Phạm Thị Hương

Giáo vụ khoa

Số điện thoại: 0988584339

Email: phamthihuong@hitu.edu.vn