GIỚI THIỆU VỀ KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ  

1. Lịch sử hình thành:    

         Khoa Lý luận Chính trị được thành lập ngày 15 tháng 9 năm 2005 theo quyết định số 317/QĐ-CĐCNII của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp II (nay là trường CĐ Công thương TP.HCM), trên cơ sở tổ bộ môn Chính trị thuộc khoa Giáo dục Đại cương. Khi mới thành lập khoa mang tên Khoa Mác – Lênin & Tư tưởng Hồ Chí Minh, đến năm 2008 khoa đổi tên thành khoa Lý luận Chính trị.

2. Chức năng:  

        Khoa Lý luận Chính trị đảm nhận việc giảng dạy các môn Khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam cho tất cả các ngành khối Cao đẳng và bộ môn Chính trị cho tất cả các ngành khối Trung cấp chuyên nghiệp.

3. Nhiệm vụ:

         – Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng; xây dựng cho sinh viên thế giới quan, nhân sinh quan khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí minh; xây dựng niềm tin vào lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.

         – Tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, từ đó xây dựng niềm tin, lý tưởng, đạo đức cách mạng cho sinh viên, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện của Nhà trường.

        – Trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận khoa học tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo.

Liên hệ:

–  Văn phòng khoa: Dãy nhà D, phòng D1-03

– Địa chỉ Email: lyluanchinhtri@hitu.edu.vn

Liên kết