Điểm thi môn Giáo dục Chính trị, học kỳ Hè, năm học 2022-2023

31-08-2023 quanly

(Lưu ý: Khoa nhận đơn phúc khảo trong vòng 7 ngày sau ngày đăng điểm thi. Quá hạn trên, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết. Chi tiết liên hệ cô Hương giáo vụ, số điện thoại: 0988.584.339)

Điểm thi môn Giáo dục Chính trị (thi ngày 25-8-2023)

Bài viết khác

Liên kết